زبان دقیقا چیست؟

62

توانایی حرف زدن یکی از چیزهایی است که انسان را از سایر موجودات جدا می‌کند. اما واقعا زبان چیست و دانشمندان درباره آن چه گفته‌اند؟ تماشا کنید!