معرفی کتاب فاطمه (س) و فاطمه(س)

87

معرفی کتاب فاطمه (س) و فاطمه (س):مقایسه ویژگی های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت فاطمه معصومه(س) در قالب شعر