پای صحبت یکی از ازکارافتادگان سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی

188
7 ماه بعد از شروع بیمه پردازی دچار حادثه شدم و 45 سال است که از بیمه مستمری می‌گیرم
pixel