کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی

56
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.1 هزار دنبال‌ کننده
کنایه روحانی به اقتصاددانان بانک مرکزی : فرمول هایی که در دانشگاه خوانده اید نیاز به تجدید نظر دارد
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.1 هزار دنبال کننده
pixel