اقتصاد و تجهیزات پزشکی

14,062

توجه به اقتصاد دانش بنیان ، سرمایه گذاری در صنعت تجهیزات پزشکی