شگفتی 3هزار ساله مهندسی ایرانی

156

در سال 2016، یونسکو قنات های ایران را در قسمت میراث باستانی ایران قرار داده است.

بنای برتر
بنای برتر 21 دنبال کننده