روزی دلت را می زند

31,245
⁣⁣⁣روزی دلت را می زند⁣ آن عطر و بوی بودنم⁣ ⁣ روزی ازت دل می کَند⁣ گرمای تو پیراهنم⁣ ⁣ روزی تو عادت می کنی⁣ به جایِ خالی بعدِ من⁣ ⁣ روزی تو راحت می کُنی⁣ یاد کسی را غیر من⁣ ⁣ از یاد و خاطر می رود⁣ هر چه که بود، هر چه که هست⁣ ⁣ از بر فراموش می شود⁣ هر چه که بود جز چند تا عکس⁣ ⁣ روزی تو هم زود می روی⁣ از فکر و یاد و خاطرم⁣ ⁣ ترسم مسیرت کج شود⁣ سمت دل و پیمانه ام⁣ ⁣ گیرم که من غافل شوم⁣ از سر رود افسانه ات؟⁣ ⁣ روزی دلت را می زنم⁣ ترسم بیاید لحظه اش
pixel