مستند «رمز و راز ملکه» پیرامون نظام سیاسی انگلستان

5,235
ارکان حکومت انگلیس و چگونگی شکل گیری مقام ملکه در این کشور *** منبع: شبکهٔ افق سیما
pixel