آهای خبردار پاییز اومده پی نامردی

17,148
آهنگ آهای خبر دار. از همایون شجریان... توی کوچه ها؛ یه نسیم رفته، پیِ ولگردی توی باغچه ها؛ پاییز اومده، پی نامردی توی آسمون ماهوُ دق میده… ماهوُ دق میده؛ دردِ بی دردی! پاییـز اومـده… پاییــز اومـــده؛ پیِ نامـــردی
کایان 18 دنبال کننده
pixel