نظام رنگ ها

88
توضیح چگونگی ترکیب نور و شکل گیری رنگها از ترکیب قرمز سبز آبی
1 سال پیش
# رنگ
# نور
# سبز
# آبی
pixel