استاد شهریار پرهیزگار در مستند "شهریاری از ملک قرآن"

677

"شهریاری از ملک قرآن" عنوان مستندی است که در حدود یک ساعت به معرفی و بیان ابعاد شخصیتی استاد شهریار پرهیزکار می پردازد و گوشه ای از زندگی نامه استاد در این مستند به تصویر کشیده شده است. http://cmmt.ir/4YY