سیب زمینی های جدید چینی

108

وای منکه دهنم آب افتاد الان میرم سیب زمینی سرخ میکنم میخورم با پنیر ولی به اینا نمی رسه من با دیدن اینا عقده دلی دارم برم چین دنبال = دنبال