بزرگترین فرش ماشینی هشت ضلعی جهان در نایین 2

1,101
برای اولین بار در جهان ، ابتكار طراحی و تولید بزرگترین فرش ماشینی به شكل هشت ضلعی منتظم و به عرض 12 متر در گروه فرش اسلیمی ، در مرداد ماه سال 1388 صورت پذیرفت . www.eslimicarpet .com . فرش اسلیمی-گروه فرش اسلیمی
pixel