تفاوت فتوای مراجع تقلید

1,801
1,801 بازدید
اشتراک گذاری

سوال: طبق فتوای کدام مرجع تقلید مسأله بگوییم ؟ پاسخ اول : طبق فتوای مرجع تقلید خودمان پاسخ دوم : طبق فتوای مرجعی که بیشترین مقلد را در بین مخاطبان ما دارد. در مواردی که مخاطبان ما مقلد مرجعی که فتوایش را می گوییم، نیستند و تفاوت فتوا هم وجود دارد ، باید به سه نکته توجه کرد: ۱. بسیاری از تفاوت ها تفاوت در فتوا نیست و تفاوت در عبارت است. در واقع حکم یکسان با نثر متفاوت توسط افراد مختلف بیان شده است