معرفی سامانه های مختلف دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان

849
در این کلیپ سامانه های آموزشی مختلف و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی کاشان معرفی می شود
pixel