احساسی انگیزشی خدا

3,898
خدایا مرا از سقوط می ترسانند آنها نمی دانند من آغوش تو را دارم

MJMO فالو=فالو

10 ماه پیش
دنبال شدی دنبال کن
pixel