07 اتصال گزارشات به یکدیگر با پارامتر

68
نکات قسمت هقتم ایجاد فیلد جدید در منبع داده برای اتصال گزارشات ایجاد لینک ارسال پارمتر گزارش ارسال پارارمتر از یک گزارش به گزارش دیگر نحوه ساخت لینک گزارش لینک URL , URL-modal نحوه ساخت لینک در گزارش چاپی نحوه اتصال گرید به گزارش چاپی فیلد Action در گرید اطلاعاتی
pixel