Second Conditional Sentences • ‎•جملات شرطی نوع دوم •

91

در این ویدیو با جملات شرطی نوع دوم آشنا خواهید شد،جهت مشاهده ویدیوهای بیشتر به سایت موسسه تخصصی زبان کوییک به آدرس www.quickwithus.com مراجعه فرمایید.

pixel