مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی

1,626
ارتباط موثر 3- توسط استاد حسینیان www.sokhanvaran.org مدرس زبان بدن ، مدرس سخنوری ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان ،سخنوران - فن بیان - سخنوری - اصول فنون مذاکره- غلبه بر ترس و اضطراب
pixel