گزارشی از دیدار صمیمانه مدیران و اصحاب رسانه با رئیس قوه قضائیه

240

گزارشی از دیدار صمیمانه مدیران و اصحاب رسانه با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه