دوربین 95 ؛ قسمت 24 ؛ سفرنامه آقای شهربانی در ایران

37

2155 - قسمت یازدهم از سفرنامه آقای شهربانی ؛ زیارت حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری و تصاویر زیبای حرم .