افسان نما - برنامه دوم

67

برنامه دوم افسان نما به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی به داستانهای و قصه های پهلوانی میپردازد. - قصه پهلوان در گود - بازگویی قصه پوریای ولی و پهلوان سیستانی - قصه طنز پهلوان پنبه - داستان داش آکل و قسمت دوم داستان دنباله دار بیژن و منیژه

afsannama
afsannama 1 دنبال کننده