چیدن ظرف ها در ماشین ظرفشویی بوش

1,172

در ماشین ظرفشویی بوش چیدمان ظرف ها انتخابی بوده و می توان ظرف ها در اندازه های مختلف را با تنظیم ارتفاع سبد ها، قرار داد

pixel