جايگاه شريعت در منابع حقوق كيفري و سرنوشت نظريه حاكميت قانون

89

سخنراني دكتر حسين جعفري در پيش همايش چهارم همايش تحولات حقوق كيفري كشورهاي اسلامي در پرتو تعامل شرع و حقوق سه شنبه 20 آذر 97 - دانشگاه مفيد