طرح در امتداد کرامت

678
موسسه بین المللی شهید رحیمی با توکل و استعانت از خداوند متعال در ادامه فعالیت های خود، پس از معرفی شهید در سطح بین الملل، به دنبال پیگیری اهداف شهید در شبه قاره و به تبعیت از مرام شهید، در صدد برآمده جهت دستگیری از شیعیان مظلوم هند که در سفرهای قبلی شناسایی شده اند، طرح “در امتداد کرامت” را برگزار نماید و در دهه کرامت حضوری کوتاه در جمع آنها داشته باشد و کمک های مردمی را به دست آن ها برساند.
pixel