ایرانجوان بوشهر 0-1 فجرسپاسی

393

هفته هشتم لیک یک 95-94 زننده گل فجرسپاسی:شاهرخ غلامرضا پور