موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 7 منطقه ۲۰

57

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با یحیی رنجبران شهردار ناحیه 7 شهرداری منطقه ۲۰ تهران