مالچ پاشی باید متوقف شود

118

موضوع: مالچ پاشی نفتی یک جنایت علیه گونه های زیست محیطی کشور است. | مالچ پاشی نفتی به تعریف ساده یعنی: پاشیدن نفت بر روی خاک برای بلند نشدن گرد و خاک. این کار برای جلوگیری از ریزگرد ها و آلودگی هوا انجام می شود. | جایگزین مالچ پاشی نفتی، مالچ پاشی طبیعی است که برای اولین بار در جهان توسط یکی از اعضای مجمع فعالان زیست محیطی کشور جناب آقای عبدالرسول کشمیری ساخته شده است. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM