فساد بی حساب با ارز جهانگیری

872

پنجاه و یکمین شماره صدای انقلاب | فساد بی حساب با ارز جهانگیری | بررسی پرونده مفاسد ارز دولتی 4200 تومانی ناشی از عدم نظارت و تخصیص درست در گفتگو با نمایندگان و کارشناسان