سینما یا فوتبال ؟

1,090
ترجیح می دید تو سینما فوتبال ببینید یا فیلم ؟
pixel