تشکیلاتی هستیم که باید کیفیت زندگی مردم را عوض کنیم

38

تقی زاده خامسی شهردار مشهد: «ما تشکیلاتی هستیم که باید کیفیت زندگی مردم را عوض کنیم» بازخوانی گوشه هایی از اولین جلسه شورای اداری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد