همه ایران سرای من است

191

این کلیپ با گذر از 17 استان و بازدید از 40 اثر تاریخی و فرهنگی ایران ساخته شده است. کاری از انجمن شاهنامه خوانی رودسر