مرثیه ای از انجیل

3,953

کشیش مالخاز : سفر تحقیقاتی من به سرزمین عراق رنگ و بوی کربلا پیدا کرده بود آیا میدانستید نام سرزمین کربلا در کتاب مقدس آمده است ؟ خداوند در کتاب ارمیای نبی وعده انتقام خون چه کسی را داده است ؟ آیا سرزمین صافون در ادبیات عبری همان منطقه کربلا است ؟

pixel