منم عباس - سعید حسین زاده - قاسمیه شتربان تبریز- محرم97

237

منم عباس - کربلایی سعید حسین زاده - شب نهم - محله پاسگاه - قاسمیه شتربان تبریز