چرا باید در خانه بمانیم ؟ ( قسمت دوم )

548

پاسخ خانم دکتر ویدا وکیلی متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد ؛ چرا باید در خانه بمانیم ؟

pixel