مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی32

1,974

- یک ماه پس از عمل زیبایی بینی - بینیقبل از عمل: گوشتی با پوست ضخیم و دارای انحراف و شکستگی بینی - نتیجه عمل: طبیعی مرانه

pixel