بازدید قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان از نمایشگاه گردشگری وصنایع دستی

61

بازدید قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان IITE