ربات های فوتبالیست چینی

793

یکی از برترین شرکت های هوش مصنوعی در چین در صنعت رباتیک و ربات های فوتبالیست فعالیت می کند