نفرات کلیدی حوزه خلیج فارس لارستانی هستند

43,180

محمد پریور رئیس هیئت مدیره ی گروه لارستان در بخش خارجی یکی از بهترین گروه های خارجی هستیم فرودگاه لارستان نمونه ای از فعالیت های ماست برادری و برابری یکی از روش های مدیریت است

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده