تیزر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

227

این فیلم کوتاه در زمان برگزاری سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در سال 1397 تهیه و ارائه گردیده است.