کتاب مانگا و اهورا، قسمت 27

328

در قسمت بیست و هفتم: «"قلعه" یک واژۀ عربی است؟». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.