دره ارواح و مجسمه جزیره هرمز با یک شوخی خودمانی

171

گروه انسانهای سبز اقوام ایرانی برای همایش ملی خلیج فارس با دوچرخه از کرمان تا بندرعباس اردیبهشت ماه ۹۸ با یک شوخی خودمانی قبلا از همه عزیزان عذرخواهی می شود

pixel