جاذبه - ژئوئید - ترازیابی 3

474

قسمت سوم سخنرانی: ژئوئید و تاثیر آن بر ترازیابی، توسط آقای دکتر علیرضا آزموده اردلان استاد ژئودزی دانشکده نقشه برداری دانشگاه تهران در سازمان نقشه برداری کشور در تاریخ 23 / 7 / 1381