بین ما و او پیوند برقرار نما-فرازی از دعای ندبه

325

خدایا بین ما و او پیوند برقرار نما/پیوندی که منتهی شود به دوستی با امامان از پدرانش/و ما را از کسانی قرار ده که به دامان آنها چنگ زده ایم/ در سایه ی آنان بزرگوارانه زیست کرده اند/و به ما کمک کن در ادای حقوق او/و کوشش کن در اطلاعت او/ فرازی از دعای ندبه؛ با ترجمه خوانی یاسر دعاگو و قطعه ای از ترانه "نیومدی" پویا بیاتی. این کلیپ یک دقیقه ای توسط آقای شاکر به گروه دینی تبلیعی منجی دوازدهم هدیه شده است. monji12.com