مصاحبه با ریاست دندان پزشکی آرشام در مورد واحد مراقبت توان جم

40

مصاحبه با دندان پزشک در مورد دستگاه Medicare شرکت توان جم مزایا: رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد و...