هیئت فاطمیه مراغه. ایام فاطمیه ۹۶

552
مراسم گلباران تابوت نمادین حضرت زهرا
pixel