هیئت فاطمیه مراغه. ایام فاطمیه ۹۶

454

مراسم گلباران تابوت نمادین حضرت زهرا