حضور سر زده عوامل سازمان حمایت و تعزیرات

154

حضور سر زده عوامل سازمان حمایت و تعزیرات در بازدید از خط تولید و انبار گروه سام الکترونیک www.nikru.ir

نیک رو
نیک رو 1.1 هزار دنبال کننده