موزه ای که در آن توهم می زنید!

1,204

موزه ی توهمات نیویورک، موزه ی بسیار جالبی است، چرا که هیچ چیز در آن آنطور که می بینید نیست. این موزه با ۱۳ اثر نمایشی تعاملی، کاری می کند که چشم ها، ذهن را فریب دهند و بیننده دچار توهم شود. گزارش Insider از این موزه را با ترجمهٔ فارسی هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده