روحانی وقیح نهایت بی شرمی و خباثت و دروغ از روحانی

873