جلسه شوراى ورزش همگانى استان سمنان، استاندارى سمنان٩٧/٤/٣٠

39
با مديريت على محمد همتی رئيس هيأت ورزشهاى همگانى شهرستان سمنان
pixel